هشترود

  • مدیر عامل: دقیقی
  • رئیس هیئت مدیره: دقیقی
  • محصول تولیدی: میلگرد
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
4,480 تومان
2019/08/17 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,480 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,310 تومان
2019/08/17 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,310 تومان
2019/08/17 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان