فولاد ایزدخواست جنوب

  • تاریخ تاسیس: 1389
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • آدرس: استان فارس.زرین دشت.شهرپیر

فولاد ایزدخواست جنوب در سال 1389 باهدف تولید مقاطع فولادی و میلگرد در استان فارس بهره برداری شد.

هم اکنون این مجتمع با تولید انواع میلگرد آجدار با گریدها و سایزهای متفاوت مشغول به فعالیت است.

میلگردهای تولیدی این مجتمع مطابق با استانداردهای جهانی می باشد.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3530 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب8شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3530 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3533 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3533 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3536 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3536 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3539 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3539 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3542 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3542 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید