فولاد کاویان

  • مدیر عامل: علی اصغر گنجیان
  • رئیس هیئت مدیره: رسول دانیال زاده
  • تاریخ تاسیس: 1372
  • محصول تولیدی: ورق فولادی
  • ظرفیت تولید: 840 هزار تن در سال
  • آدرس: اهواز - کیلومتر 9 جاده خرمشهر - صندوق پستی 758 - کدپستی 6139734644
  • استاندارد: استاندارد جهانی DIN و EN

مجتمع فولاد کاویان در سال 1372 با هدف تولیدمقاطع فولادی در اهواز بهره برداری شد.

این واحد تولیدی با ظرفیت تولیدی 840 هزار تن به تولید انواع ورق های سنگین در سال می پردازد.

ورق های نورد گرم فولاد کاویان برای ساخت بدنه کشتی، پل های فلزی، مخازن و واگن ها و… استفاده می شود. مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه توسط تولیدکنندگان داخل و خارج از کشور تامین می شود.

تمامی محصولات این واحد تولیدی با استفاده از استاندارد جهانی DIN و EN تولید می شوند.

محصولات تولیدی این مجتمع فولادی به کشورهای همسایه صادر می شود و از این حیث گامی مهم در جهت ارزآوری رای کشور برداشته است.

کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردطولpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان10ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان10ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان12ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان12ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان15ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان15ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان20ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان20ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان25ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان25ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان30ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان30ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان40ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان10ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان10ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان12ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان12ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان15ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان15ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان20ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان20ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان25ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان25ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان30ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان30ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان40ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید