نیشابور

  • مدیر عامل: سید حسین احمدی
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

فولاد نیشابور

شرکت مجتمع فولاد نیشابور در شمالغرب شهرستان نیشابور قرار دارد و به عنوان قطب سوم فولاد کشور در استان خراسان رضوی می باشد. میلگردهای تولیدی مجتمع فولاد خراسان بر اساس استاندارد ملی می باشد و درسه گروه میلگرد ساده ، میلگرد آجدار مارپیچ و میلگرد آجدار جناغی طبقه بندی می شوند. سایت آهن پخش جهت رفاه هرچه بیشتر مشتریان در زمینه فروش و عرضه محصولات کارخانه فولاد خراسان پرداخته است. شما می توانید قیمت میلگرد فولاد خراسان و وزن میلگرد نیشابور را در سایت آهن پخش مشاهده نمایید.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,630 تومان
2019/11/09 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/09 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,010 تومان
2019/09/14 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/09/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,050 تومان
2019/10/16 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/10/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/10/26 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/10/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/02 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/07/02
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/09 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان