تیرآهن و هاش

فیلتر کردن
برند
سایز
وزن
استاندارد
حالت
تعداد در بسته
فیلتر کردن
برند
سایز
وزن
استاندارد
حالت
تعداد در بسته
کدعنوان محصولبرندسایزوزناستانداردحالتتعداد در بستهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان12125IPE12 متری44
655,000 تومان
4,650 تومان
1398/07/02 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 655,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان14155IPE12 متری36
735,000 تومان
4,970 تومان
1398/07/02 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 735,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان16190IPE12 متری30
855,000 تومان
4,620 تومان
1398/07/02 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 855,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان18225IPE12 متری24
1,025,000 تومان
4,530 تومان
1398/07/02 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,025,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان20270IPE12 متری18
1,435,000 تومان
5,520 تومان
1398/07/02 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,435,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان22315IPE12 متری16
1,675,000 تومان
5,220 تومان
1398/07/02 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,675,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان24370IPE12 متری14
1,925,000 تومان
5,120 تومان
1398/07/02 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,925,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان27435IPE12 متری12
1,995,000 تومان
4,920 تومان
1398/07/02 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,995,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان30507IPE12 متری10
3,005,000 تومان
تماس بگیرید
1398/07/02 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3,005,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزوزناستانداردحالتتعداد در بستهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
566 تیر آهن 14 فایکو سبک14130IPE12 متری*
605,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 566 تیر آهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/06/11
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 605,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
571 تیر آهن 14 فایکو سنگین14150IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/02/17
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
577 تیر آهن 16 فایکو16170IPE12 متری*
765,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 577 تیر آهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/11
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 765,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
574 تیر آهن 18 فایکو18205IPE12 متری*
950,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 574 تیر آهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 950,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیر آهن 20 فایکو20250IPE12 متری*
1,200,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 580 تیر آهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/11
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,200,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیر آهن 22 فایکو22305IPE12 متری*
1,520,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 583 تیر آهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,520,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیر آهن 24 فایکو24355IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 586 تیر آهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/17
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید