پروفیل مقاطع باز

فیلتر کردن
برند
سایز
ضخامت
طول
حالت
نوع
  کدعنوان محصولبرندسایزضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6699 پروفیل 2.5 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا1802.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6699 پروفیل 2.5 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6695 پروفیل 2.5 آبرو یکطرفه 180 پروفیل آسیا1802.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6695 پروفیل 2.5 آبرو یکطرفه 180 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6707 پروفیل 2.5*180 زد (Z) پروفیل آسیا1802.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6707 پروفیل 2.5*180 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6734 پروفیل 2.5*180 سی (C) پروفیل آسیا1802.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6734 پروفیل 2.5*180 سی (C) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6725 پروفیل 2.5*200 زد (Z) پروفیل آسیا2002.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6725 پروفیل 2.5*200 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6715 پروفیل 2*180 زد (Z) پروفیل آسیا18026 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6715 پروفیل 2*180 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6722 پروفیل 2*200 زد (Z) پروفیل آسیا20026 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6722 پروفیل 2*200 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6731 پروفیل 2*220 زد (Z) پروفیل آسیا22026 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6731 پروفیل 2*220 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  220
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6703 پروفیل 3 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا18036 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6703 پروفیل 3 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6711 پروفیل 3*180 زد (Z) پروفیل آسیا18036 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6711 پروفیل 3*180 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6719 پروفیل 3*200 زد (Z) پروفیل آسیا20036 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6719 پروفیل 3*200 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6738 پروفیل 3*200 سی (C) پروفیل آسیا20036 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6738 پروفیل 3*200 سی (C) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6728 پروفیل 3*220 زد (Z) پروفیل آسیا22036 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6728 پروفیل 3*220 زد (Z) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  220
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6741 پروفیل 3*220 سی (C) پروفیل آسیا22036 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6741 پروفیل 3*220 سی (C) پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/24
  220
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندسایزضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6744 پروفیل 2*180 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد18026 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6744 پروفیل 2*180 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/24
  180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6747 پروفیل 2*200 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد20026 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6747 پروفیل 2*200 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/24
  200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6750 پروفیل 2*220 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد22026 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/24 6750 پروفیل 2*220 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/24
  220
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید