میلگرد ساده

فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
آلیاژ کلاف
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید 10 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
10
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید 12 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
12
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید 14 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
14
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید 16 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
16
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید 18 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
18
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید 20 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
20
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید 22 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
22
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید 25 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
25
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید 28 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
28
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید 32 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
32
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان 6.5 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان 8 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان 10 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
10
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان 12.5 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
12.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 6.5 کلاف A1 1008
تماس بگیرید
6,730 تومان
1398/12/03 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,730 تومان
2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد 6.5 کلاف A1 1008
تماس بگیرید
7,400 تومان
1398/12/03 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,400 تومان
2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد 8 کلاف A1 1008
تماس بگیرید
6,930 تومان
1398/12/03 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,930 تومان
2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 10 کلاف A1 1008
تماس بگیرید
6,930 تومان
1398/12/03 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,930 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا 6.5 کلاف * 1008
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4311 کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 5.5 کلاف A1 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4311 کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/02
5.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4314 کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 6.5 کلاف A1 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4314 کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4317 کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 8 کلاف A1 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4317 کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4337 کلاف 8 ساده A1 کویر کاشان 8 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4337 کلاف 8 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4340 کلاف 10 ساده A1 کویر کاشان 10 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4340 کلاف 10 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4343 کلاف 11 ساده A1 کویر کاشان 11 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4343 کلاف 11 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
11
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4346 کلاف 12 ساده A1 کویر کاشان 12 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4346 کلاف 12 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
12
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4349 کلاف 12.5 ساده A1 کویر کاشان 12.5 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4349 کلاف 12.5 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
12.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4352 کلاف 13 ساده A1 کویر کاشان 13 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4352 کلاف 13 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
13
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4355 کلاف 14 ساده A1 کویر کاشان 14 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4355 کلاف 14 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
14
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4358 کلاف 16.5 ساده A1 کویر کاشان 16.5 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4358 کلاف 16.5 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
16.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4425 کلاف 6.5 ساختمانی ملایر 6.5 کلاف * *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4425 کلاف 6.5 ساختمانی ملایر
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4140 میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران 12 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4140 میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4143 میلگرد 14 ساده A1 آلیاژی ایران 14 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4143 میلگرد 14 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
14
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4147 میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران 16 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4147 میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
16
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4150 میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران 18 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4150 میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
18
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4153 میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران 20 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4153 میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
20
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4156 میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران 22 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4156 میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
22
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4159 میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران 25 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4159 میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
25
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4162 میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران 28 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4162 میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
28
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4165 میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران 32 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4165 میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران
به روز رسانی : 1398/11/30
32
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4361 کلاف 6.5 ساده فولاد الیگودرز 6.5 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4361 کلاف 6.5 ساده فولاد الیگودرز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4398 کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز 6.5 کلاف * 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4398 کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان , 6.5 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4401 کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز 8 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4401 کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4404 کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز 10 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4404 کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز
به روز رسانی : 1398/12/02
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4408 کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان 6.5 کلاف * 1008
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4408 کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان , 6.5 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4379 کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز 6.5 کلاف * 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4379 کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4388 کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز 6.5 کلاف * 1008
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4388 کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4385 کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز 6.5 کلاف * S2
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4385 کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4382 کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز 6.5 کلاف * USD7
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4382 کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4414 کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر 5.5 کلاف * 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4414 کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
به روز رسانی : 1398/12/02
5.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4411 کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر 5.5 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4411 کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
به روز رسانی : 1398/12/02
5.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4429 کلاف 6.5 صنعتی ملایر 6.5 کلاف * *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4429 کلاف 6.5 صنعتی ملایر
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4420 کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر 6.5 کلاف * 1006
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4420 کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4417 کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر 6.5 کلاف * RST34
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4417 کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4168 میلگرد 10 ساده A1 فولاد نوین متین 10 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4168 میلگرد 10 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
10
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4171 میلگرد 12 ساده A1 فولاد نوین متین 12 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4171 میلگرد 12 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4174 میلگرد 14 ساده A1 فولاد نوین متین 14 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4174 میلگرد 14 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
14
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4177 میلگرد 16 ساده A1 فولاد نوین متین 16 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4177 میلگرد 16 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
16
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4180 میلگرد 18 ساده A1 فولاد نوین متین 18 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4180 میلگرد 18 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
18
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4188 میلگرد 22 ساده A1 فولاد نوین متین 22 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4188 میلگرد 22 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
22
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4191 میلگرد 25 ساده A1 فولاد نوین متین 25 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4191 میلگرد 25 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
25
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4195 میلگرد 28 ساده A1 فولاد نوین متین * * * *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4195 میلگرد 28 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4198 میلگرد 32 ساده A1 فولاد نوین متین 32 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4198 میلگرد 32 ساده A1 فولاد نوین متین
به روز رسانی : 1398/11/30
32
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد آلیاژ کلاف قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4320 کلاف 5.5 ساده A1 کویر کاشان 5.5 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4320 کلاف 5.5 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
5.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4324 کلاف 6 ساده A1 کویر کاشان 6 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4324 کلاف 6 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
6
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4334 کلاف 6.5 ساده A1 کویر کاشان 6.5 کلاف A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4334 کلاف 6.5 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4102 میلگرد 12 ساده A1 کویر کاشان 12 شاخه A1 *
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/11/30 4102 میلگرد 12 ساد