میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

۱ – میلگرد نرم بدون آج (A1)

این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد. این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می شود.

۲ – میلگرد نیمه سخت با آج ساده (A2)

این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.

۳- میلگرد سخت با آج پیچیده (A3)

این میلگرد با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.

4- میلگرد سخت با آج پیچیده (A4)

دارای آج دوکی شکل می باشند. مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران میلگرد A4 یا میلگردهای با آج 520 و 500 از نوع آجدار مرکب می باشند. بدین ترتیب که آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه می باشد. حداقل مقاومت کششی 520 مگاپاسکال و شکل پذیری حداقل 18% را برای این گرید از محصولات خود تضمین مینماید.

فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
وزن شاخه
فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
وزن شاخه
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/06/11 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/15 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/15 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/15 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/06/11 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/15 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/11 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/11 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/06/11 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/06/22 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/06/22 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/06/22 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/11/16 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/11/16 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه8شاخهA35 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/04 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/05/04
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,390 تومان
2019/07/13 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,280 تومان
2019/07/13 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,230 تومان
2019/07/13 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه16شاخهA319 کیلو
4,100 تومان
4,230 تومان
2019/09/21 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/09/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه25شاخهA347 کیلو
4,080 تومان
4,000 تومان
2019/09/15 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/09/15
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/11/16 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/11/05 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,320 تومان
2019/11/16 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/16 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/29 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/07/29
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/29 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/07/29
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر10شاخهA37 کیلو
4,470 تومان
4,560 تومان
2019/11/16 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,470 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر12شاخهA311 کیلو
4,400 تومان
4,460 تومان
2019/11/16 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,400 تومان
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر14شاخهA314 کیلو
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر16شاخهA319 کیلو
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر18شاخهA325 کیلو
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر20شاخهA330 کیلو
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر22شاخهA336 کیلو
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر25شاخهA347 کیلو
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر28شاخهA358 کیلو
4,340 تومان
4,400 تومان
2019/11/16 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر32شاخهA375 کیلو
4,340 تومان
4,400 تومان
2019/11/16 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد8شاخهA35 کیلو
تماس بگیرید
4,670 تومان
2019/11/04 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,670 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,590 تومان
2019/11/04 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,390 تومان
2019/11/04 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,270 تومان
2019/11/04 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد14شاخهA414 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/10/22 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/10/22
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,270 تومان
2019/11/04 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,230 تومان
2019/11/04 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان10شاخهA27 کیلو
4,880 تومان
4,750 تومان
2019/06/11 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/11 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 2019/06/11
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,320 تومان
2019/08/05 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/08/05 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,170 تومان
2019/08/05 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,170 تومان
2019/08/05 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,170 تومان
2019/08/05 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/01 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/05/01
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,880 تومان
2019/06/11 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن14شاخهA314 کیلو
4,840 تومان
4,780 تومان
2019/06/11 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن16شاخهA319 کیلو
4,840 تومان
4,700 تومان
2019/06/11 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن18شاخهA325 کیلو
4,840 تومان
4,600 تومان
2019/06/11 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن20شاخهA330 کیلو
4,840 تومان
4,620 تومان
2019/06/11 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن22شاخهA336 کیلو
4,840 تومان
4,600 تومان
2019/06/11 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن25شاخهA347 کیلو
4,840 تومان
4,600 تومان
2019/06/11 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن28شاخهA358 کیلو
4,840 تومان
4,500 تومان
2019/06/11 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن32شاخهA375 کیلو
4,840 تومان
4,900 تومان
2019/06/02 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/02
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان8شاخهA24.2 کیلو
تماس بگیرید
4,615 تومان
2019/11/14 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,615 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان10شاخهA26.5 کیلو
تماس بگیرید
4,585 تومان
2019/11/14 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,585 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان12شاخهA39.5 کیلو
تماس بگیرید
4,535 تومان
2019/11/14 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,535 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان14شاخهA313.6 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان16شاخهA317.5 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان18شاخهA321.7 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان20شاخهA327.5 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان22شاخهA331.5 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان25شاخهA342 کیلو
تماس بگیرید
4,515 تومان
2019/11/14 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,515 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,515 تومان
2019/11/14 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,515 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/23 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/05/23
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/06/01 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/01
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس14شاخهA314 کیلو
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس16شاخهA319 کیلو
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس18شاخهA325 کیلو
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس20شاخهA330 کیلو
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس22شاخهA336 کیلو
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس25شاخهA347 کیلو
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/28 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/05/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,870 تومان
2019/05/28 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/05/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
2019/05/30 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
2019/05/30 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,660 تومان
2019/11/14 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,560 تومان
2019/11/14 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,240 تومان
2019/11/14 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,240 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,320 تومان
2019/11/14 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,340 تومان
2019/11/14 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,340 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,650 تومان
2019/06/13 1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,660 تومان
2019/06/13 1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/06/13 1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,610 تومان
2019/06/13 1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر14شاخهA214 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/13 1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
2019/06/13 1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر16شاخهA219 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/13 1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
2019/06/13 1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر18شاخهA225 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/13 1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,580 تومان
2019/06/13 1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر20شاخهA230 کیلو
تماس بگیرید
4,440 تومان
2019/06/13 1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/13 1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو10شاخهA37 کیلو
5,210 تومان
4,170 تومان
2019/08/27 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو12شاخهA311 کیلو
5,160 تومان
4,140 تومان
2019/08/27 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 4,140 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو14شاخهA314 کیلو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو16شاخهA319 کیلو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,060 تومان
2019/08/27 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,060 تومان
2019/08/27 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو22شاخهA336 کیلو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو25شاخهA347 کیلو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/07/27 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/07/27
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو32شاخهA375 کیلو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان8شاخهA35 کیلو
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/11/02 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,620 تومان
2019/11/02 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/11/02 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/11/02 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین8شاخهA24.2 کیلو
تماس بگیرید
4,270 تومان
2019/07/13 1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 2019/07/13
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/07/13 1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 2019/07/13
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/07/13 1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 2019/07/13
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/07/08 1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,440 تومان
2019/07/08 1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین16شاخهA317.5 کیلو
تماس بگیرید
4,200 تومان
2019/07/15 2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 2019/07/15
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین18شاخهA321.7 کیلو
تماس بگیرید
4,200 تومان
2019/07/15 2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 2019/07/15
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین20شاخهA327.5 کیلو
تماس بگیرید
4,200 تومان
2019/07/15 2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 2019/07/15
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,630 تومان
2019/11/09 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/09 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,010 تومان
2019/09/14 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/09/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,050 تومان
2019/10/16 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/10/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/10/26 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/10/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/02 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/07/02
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/09 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
4,480 تومان
2019/08/17 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,480 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,310 تومان
2019/08/17 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,310 تومان
2019/08/17 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان