میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

۱ – میلگرد نرم بدون آج (A1)

این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد. این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می شود.

۲ – میلگرد نیمه سخت با آج ساده (A2)

این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.

۳- میلگرد سخت با آج پیچیده (A3)

این میلگرد با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.

4- میلگرد سخت با آج پیچیده (A4)

دارای آج دوکی شکل می باشند. مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران میلگرد A4 یا میلگردهای با آج 520 و 500 از نوع آجدار مرکب می باشند. بدین ترتیب که آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه می باشد. حداقل مقاومت کششی 520 مگاپاسکال و شکل پذیری حداقل 18% را برای این گرید از محصولات خود تضمین مینماید.

فیلتر کردن
برند
وزن شاخه
سایز
استاندارد
حالت
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/04/01 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/04/01 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/04/01 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,320 تومان
1398/11/05 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,320 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,270 تومان
1398/11/05 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,270 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/04/21 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/04/21 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/04/21 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,100 تومان
4,230 تومان
1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,080 تومان
4,000 تومان
1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,400 تومان
1398/11/08 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,400 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,250 تومان
1398/11/08 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,250 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,250 تومان
1398/11/08 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,250 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر 7 کیلو 10 A3 شاخه
4,470 تومان
4,920 تومان
1398/10/13 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,470 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر 11 کیلو 12 A3 شاخه
4,400 تومان
4,870 تومان
1398/10/13 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,400 تومان
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر 14 کیلو 14 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر 25 کیلو 18 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر 30 کیلو 20 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر 36 کیلو 22 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر 58 کیلو 28 A3 شاخه
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر 75 کیلو 32 A3 شاخه
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,670 تومان
1398/08/13 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,670 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,590 تومان
1398/08/13 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/08/13 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/10/10 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/10/10
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد 14 کیلو 14 A4 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/07/30 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/07/30
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/08/13 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/08/13 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان 7 کیلو 10 A2 شاخه
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/21 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,320 تومان
1398/05/14 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/05/14 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,880 تومان
1398/03/21 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14 کیلو 14 A3 شاخه
4,840 تومان
4,780 تومان
1398/03/21 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,840 تومان
4,700 تومان
1398/03/21 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 25 کیلو 18 A3 شاخه
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 30 کیلو 20 A3 شاخه
4,840 تومان
4,620 تومان
1398/03/21 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 36 کیلو 22 A3 شاخه
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 58 کیلو 28 A3 شاخه
4,840 تومان
4,500 تومان
1398/03/21 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 75 کیلو 32 A3 شاخه
4,840 تومان
4,900 تومان
1398/03/12 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/12
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان 4.2 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,565 تومان
1398/11/08 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,565 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان 6.5 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,535 تومان
1398/11/08 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,535 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان 9.5 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,485 تومان
1398/11/08 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,485 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان 13.6 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان 17.5 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان 21.7 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان 27.5 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان 31.5 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان 42 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,465 تومان
1398/11/08 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,465 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,465 تومان
1398/11/08 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,465 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/02 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/11 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس 14 کیلو 14 A3 شاخه
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس 25 کیلو 18 A3 شاخه
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس 30 کیلو 20 A3 شاخه
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس 36 کیلو 22 A3 شاخه
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/07 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,870 تومان
1398/03/07 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/09 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/09 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/09/26 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,850 تومان
1398/09/26 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,850 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/09/20 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/20
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,740 تومان
1398/09/20 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/20
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,740 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/23 1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,660 تومان
1398/03/23 1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/23 1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/23 1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر 14 کیلو 14 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر 19 کیلو 16 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر 25 کیلو 18 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر 30 کیلو 20 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,440 تومان
1398/03/23 1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/03/23 1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو 7 کیلو 10 A3 شاخه
5,210 تومان
4,170 تومان
1398/06/05 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو 11 کیلو 12 A3 شاخه
5,160 تومان
4,140 تومان
1398/06/05 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 4,140 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 14 کیلو 14 A3 شاخه
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,060 تومان
1398/06/05 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,060 تومان
1398/06/05 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 36 کیلو 22 A3 شاخه
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/05/05 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/05/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 75 کیلو 32 A3 شاخه
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/08/11 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,620 تومان
1398/08/11 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/08/11 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/08/11 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین 4.2 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/04/22 1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/04/22 1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/04/22 1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,130 تومان
1398/11/08 1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,130 تومان
1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,130 تومان
1398/11/08 1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,130 تومان
1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,030 تومان
1398/11/08 1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,030 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین 17.5 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین 21.7 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین 27.5 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,630 تومان
1398/08/18 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/18 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/07/24 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/07/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/08/04 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/04/11 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/04/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/18 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,480 تومان
1398/05/26 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,480 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,310 تومان
1398/05/26 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,310 تومان
1398/05/26 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26