ورق گالوانیزه

فیلتر کردن
برند
ضخامت
pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b
استاندارد
حالت
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5704 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5704 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5707 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5707 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5710 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5710 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5713 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5713 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5716 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5716 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5719 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5719 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5722 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5722 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5725 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5725 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5729 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5729 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5732 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5732 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5735 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5735 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5738 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5738 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5744 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان**st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5744 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5747 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5747 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5750 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5750 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد2*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد2*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5810 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5810 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5813 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5813 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5816 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5816 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5819 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5819 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5822 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5822 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5825 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5825 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5828 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5828 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5831 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5831 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5834 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5834 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5837 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5837 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5840 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5840 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5843 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5843 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5846 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5846 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5849 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5849 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5852 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5852 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5855 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5855 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5858 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس2*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5858 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5861 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس2*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5861 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5864 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس2.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5864 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5867 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس2.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5867 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5975 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود کاوه0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5975 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5978 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود کاوه0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5978 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5981 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود کاوه0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5981 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5984 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود کاوه0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5984 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5695 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5695 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5692 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5692 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5698 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5698 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5701 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5701 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد0.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد0.6*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد0.7*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5776 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد0.8*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5776 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5779 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5779 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5782 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد0.9*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5782 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5785 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5785 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5788 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد1*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5788 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5791 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5791 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5795 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد1.25*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5795 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5798 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5798 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5801 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد1.5*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5801 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5804 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد2*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5804 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5807 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد2*st22رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/16 5807 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد
  به روز رسانی : 1398/12/16
  *
  حالت : رول
  st22
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید