کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/04/01 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/04/01 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/04/01 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
تماس بگیرید
5,320 تومان
1398/11/05 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,320 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,270 تومان
1398/11/05 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,270 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
5,220 تومان
1398/11/05 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/04/21 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/04/21 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/04/21 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
4,100 تومان
4,230 تومان
1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
4,080 تومان
4,000 تومان
1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/21 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/21
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,400 تومان
1398/11/08 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,400 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,250 تومان
1398/11/08 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,250 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,250 تومان
1398/11/08 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,250 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
5,150 تومان
1398/11/08 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,150 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
5,120 تومان
1398/10/03 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/10/03
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
5,400 تومان
1398/10/03 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/10/03
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,400 تومان
2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
5,080 تومان
1398/10/03 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/10/03
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,080 تومان
2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
5,080 تومان
1398/10/03 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/10/03
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,080 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,470 تومان
4,920 تومان
1398/10/13 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,470 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,400 تومان
4,870 تومان
1398/10/13 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,400 تومان
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,670 تومان
1398/08/13 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,670 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,590 تومان
1398/08/13 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/08/13 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/10/10 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/10/10
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/07/30 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/07/30
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/08/13 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/08/13 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/08/13 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/08/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/21 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,320 تومان
1398/05/14 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/05/14 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
780,000 تومان
4,650 تومان
1398/11/07 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 780,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
1,000,000 تومان
4,970 تومان
1398/11/07 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,000,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
1,200,000 تومان
4,620 تومان
1398/11/07 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,200,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
1,400,000 تومان
4,530 تومان
1398/11/07 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,400,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
1,530,000 تومان
5,520 تومان
1398/11/07 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,530,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
1,780,000 تومان
5,220 تومان
1398/11/07 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,780,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
2,020,000 تومان
5,120 تومان
1398/11/07 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2,020,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
2,400,000 تومان
4,920 تومان
1398/11/07 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2,400,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
3,840,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/07 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/07
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3,840,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
4,880 تومان
1398/03/21 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,780 تومان
1398/03/21 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,700 تومان
1398/03/21 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,620 تومان
1398/03/21 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,500 تومان
1398/03/21 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,900 تومان
1398/03/12 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/12
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
تماس بگیرید
5,565 تومان
1398/11/08 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,565 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
تماس بگیرید
5,535 تومان
1398/11/08 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,535 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,485 تومان
1398/11/08 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,485 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,435 تومان
1398/11/08 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,435 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,465 تومان
1398/11/08 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,465 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
5,465 تومان
1398/11/08 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/11/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,465 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/02 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/11 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/07 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
4,870 تومان
1398/03/07 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/09 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/09 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/09/26 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,850 تومان
1398/09/26 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,850 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,750 تومان
1398/09/26 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/09/20 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/20
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,740 تومان
1398/09/20 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/09/20
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,740 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/23 1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,660 تومان
1398/03/23 1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/23 1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/23 1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,440 تومان
1398/03/23 1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/03/23 1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
566 تیر آهن 14 فایکو سبک
810,000 تومان
45 تومان
1398/11/07 566 تیر آهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/11/07
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 810,000 تومان
قیمت کارخانه : 45 تومان
571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/10/12 571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/10/12
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
577 تیر آهن 16 فایکو
1,050,000 تومان
66 تومان
1398/11/07 577 تیر آهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/07
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,050,000 تومان
قیمت کارخانه : 66 تومان
574 تیر آهن 18 فایکو
1,250,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/07 574 تیر آهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/07
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,250,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیر آهن 20 فایکو
1,490,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/07 580 تیر آهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/07
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,490,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیر آهن 22 فایکو
1,520,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 583 تیر آهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,520,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیر آهن 24 فایکو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 586 تیر آهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/17
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
5,210 تومان
4,170 تومان
1398/06/05 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
5,160 تومان
4,140 تومان
1398/06/05 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 4,140 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
4,060 تومان
1398/06/05 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
4,060 تومان
1398/06/05 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/05/05 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/05/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/08/11 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,620 تومان
1398/08/11 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/08/11 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/11 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/08/11 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/08/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
2561 نبشی 3*30*30 ناب تبریز
6,550 تومان
5,550 تومان
1398/10/11 2561 نبشی 3*30*30 ناب تبریز
به روز رسانی : 1398/10/11
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : 6,550 تومان
قیمت کارخانه : 5,550 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/04/22 1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/04/22 1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/04/22 1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/28 774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
5,070 تومان
1398/03/28 789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,070 تومان
800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
تماس بگیرید
5,310 تومان
1398/03/01 800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 1398/03/01
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,310 تومان
1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
4,690 تومان
1398/03/28 783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,690 تومان
794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
5,110 تومان
1398/03/01 794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/01
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,110 تومان
786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
4,890 تومان
1398/03/28 803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/28
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,890 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,130 تومان
1398/11/08 1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,130 تومان
1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,130 تومان
1398/11/08 1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,130 تومان
1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,180 تومان
1398/11/08 1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,180 تومان
1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
5,030 تومان
1398/11/08 1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/11/08
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,030 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
کد عنوان محصول برند قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,630 تومان
1398/08/18 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/18 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/07/24 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/07/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/08/04 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/04/11 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/04/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید