تیر آهن ۱۴ فایکو سبک

کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/03/21 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/04/01 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/04/01 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/04/01 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/06/31 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,400 تومان
1398/06/31 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/31 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/06/31
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/04/22 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/04/22 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/04/22 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
4,100 تومان
4,230 تومان
1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
4,080 تومان
4,000 تومان
1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/06/31 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/06/31 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,150 تومان
1398/06/31 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,150 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/31 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/06/31
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/05/07 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/07
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
1398/05/26 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
1398/05/26 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
1398/05/26 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
1398/05/26 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/05/07 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/07
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,330 تومان
4,200 تومان
1398/06/31 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,330 تومان
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,230 تومان
4,150 تومان
1398/06/31 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,230 تومان
قیمت کارخانه : 4,150 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,130 تومان
4,100 تومان
1398/06/31 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/06/31
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,130 تومان
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,480 تومان
1398/06/30 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,480 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,400 تومان
1398/06/30 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/30 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,080 تومان
1398/06/30 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,080 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
تماس بگیرید
4,080 تومان
1398/06/30 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,080 تومان
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,030 تومان
1398/06/30 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,030 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,030 تومان
1398/06/30 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,030 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,030 تومان
1398/06/30 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,030 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,030 تومان
1398/06/30 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,030 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,030 تومان
1398/06/30 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,030 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,030 تومان
1398/06/30 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,030 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/06/30 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/06/30
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/21 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,320 تومان
1398/05/14 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/05/14 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
650,000 تومان
4,650 تومان
1398/06/28 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 650,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
750,000 تومان
4,970 تومان
1398/06/28 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 750,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
855,000 تومان
4,620 تومان
1398/06/28 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 855,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
1,025,000 تومان
4,530 تومان
1398/06/28 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,025,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
1,435,000 تومان
5,520 تومان
1398/06/28 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,435,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
1,675,000 تومان
5,220 تومان
1398/06/28 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,675,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
1,940,000 تومان
5,120 تومان
1398/06/28 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,940,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
2,000,000 تومان
4,920 تومان
1398/06/28 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/28
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2,000,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
3,010,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/13 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/06/13
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3,010,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
4,880 تومان
1398/03/21 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,780 تومان
1398/03/21 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,700 تومان
1398/03/21 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,620 تومان
1398/03/21 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
1398/03/21 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,500 تومان
1398/03/21 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,900 تومان
1398/03/12 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/03/12
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
تماس بگیرید
4,505 تومان
1398/06/31 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,505 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
تماس بگیرید
4,475 تومان
1398/06/31 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,475 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,425 تومان
1398/06/31 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,425 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,375 تومان
1398/06/31 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,375 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,375 تومان
1398/06/31 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,375 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,375 تومان
1398/06/31 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,375 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,375 تومان
1398/06/31 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,375 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,375 تومان
1398/06/31 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,375 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,405 تومان
1398/06/31 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,405 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,405 تومان
1398/06/31 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 1398/06/31
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,405 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/02 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/11 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
1398/04/03 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/04/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/07 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
4,870 تومان
1398/03/07 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 1398/03/07
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/09 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,950 تومان
1398/03/09 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
1398/03/09 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 1398/03/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/06/30 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/30 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/06/30 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/06/30 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/06/30 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/06/30 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/06/30 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/06/30 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/06/30 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/06/30 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 1398/06/30
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/23 1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,660 تومان
1398/03/23 1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/03/23 1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,610 تومان
1398/03/23 1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/23 1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
1398/03/23 1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,440 تومان
1398/03/23 1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/03/23 1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 1398/03/23
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
566 تیر آهن 14 فایکو سبک
605,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 566 تیر آهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/06/11
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 605,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/02/17
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
577 تیر آهن 16 فایکو
765,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 577 تیر آهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/11
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 765,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
574 تیر آهن 18 فایکو
950,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 574 تیر آهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 950,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیر آهن 20 فایکو
1,200,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 580 تیر آهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/11
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,200,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیر آهن 22 فایکو
1,520,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 583 تیر آهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,520,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیر آهن 24 فایکو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 586 تیر آهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/17
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
5,210 تومان
4,170 تومان
1398/06/05 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
5,160 تومان
4,140 تومان
1398/06/05 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 4,140 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
4,060 تومان
1398/06/05 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
4,060 تومان
1398/06/05 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/05/05 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/05/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
1398/06/05 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,500 تومان
1398/06/25 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,350 تومان
1398/06/25 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,350 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/06/25 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/25 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/25 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/25 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/25 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/25 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/06/25 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/25
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/06/04 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 1398/06/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,270 تومان
1398/04/22 1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/04/22 1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/04/22 1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
تماس بگیرید
4,770 تومان
1398/03/28 774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
تماس بگیرید
4,650 تومان
1398/03/28 777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
5,070 تومان
1398/03/28 789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,070 تومان
800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
تماس بگیرید
5,310 تومان
1398/03/01 800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 1398/03/01
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,310 تومان
1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 1398/03/28
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
4,690 تومان
1398/03/28 783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,690 تومان
794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
5,110 تومان
1398/03/01 794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/01
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,110 تومان
786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
1398/03/28 786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
1398/03/28 797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/28
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
4,890 تومان
1398/03/28 803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 1398/03/28
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,890 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/04/17 1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,440 تومان
1398/04/17 1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
1398/04/17 1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 1398/04/17
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
1398/04/24 2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 1398/04/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,800 تومان
1398/03/22 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/03/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,800 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,265 تومان
1398/04/11 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/04/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,265 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/04/11 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/04/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,265 تومان
1398/04/11 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/04/11
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,265 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
تماس بگیرید
4,480 تومان
1398/05/26 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,480 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
تماس بگیرید
4,310 تومان
1398/05/26 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
تماس بگیرید
4,310 تومان
1398/05/26 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/05/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان