تیر آهن ۱۴ فایکو سبک

کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/06/11 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/15 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/15 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/15 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/06/11 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/15 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/15
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/11 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/11 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 2019/06/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/06/11 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/06/22 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/06/22 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/06/22 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/11/16 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/11/16 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/11/16 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 2019/11/16
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/04 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/05/04
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,390 تومان
2019/07/13 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,280 تومان
2019/07/13 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,230 تومان
2019/07/13 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
4,100 تومان
4,230 تومان
2019/09/21 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/09/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
4,080 تومان
4,000 تومان
2019/09/15 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/09/15
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/07/13 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 2019/07/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/11/16 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/11/05 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,320 تومان
2019/11/16 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/11/16 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/16 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/29 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/07/29
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,130 تومان
2019/08/17 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/08/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,130 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/29 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 2019/07/29
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/10/13 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 2019/10/13
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/10/13 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 2019/10/13
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/10/13 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 2019/10/13
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/10/13 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 2019/10/13
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,470 تومان
4,560 تومان
2019/11/16 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,470 تومان
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,400 تومان
4,460 تومان
2019/11/16 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,400 تومان
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,360 تومان
2019/11/16 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,360 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,340 تومان
4,400 تومان
2019/11/16 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,340 تومان
4,400 تومان
2019/11/16 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 2019/11/16
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,670 تومان
2019/11/04 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,670 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,590 تومان
2019/11/04 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,590 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,390 تومان
2019/11/04 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,270 تومان
2019/11/04 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/10/22 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/10/22
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,270 تومان
2019/11/04 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/11/04 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
4,230 تومان
2019/11/04 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 2019/11/04
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
4,880 تومان
4,750 تومان
2019/06/11 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/06/11 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 2019/06/11
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,320 تومان
2019/08/05 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,220 تومان
2019/08/05 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
2019/08/05 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/08/05 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
2019/08/05 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
2019/08/05 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 2019/08/05
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
655,000 تومان
4,650 تومان
2019/09/24 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 655,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
735,000 تومان
4,970 تومان
2019/09/24 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 735,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
855,000 تومان
4,620 تومان
2019/09/24 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 855,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
1,025,000 تومان
4,530 تومان
2019/09/24 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,025,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
1,435,000 تومان
5,520 تومان
2019/09/24 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,435,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
1,675,000 تومان
5,220 تومان
2019/09/24 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,675,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
1,925,000 تومان
5,120 تومان
2019/09/24 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,925,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
1,995,000 تومان
4,920 تومان
2019/09/24 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,995,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
3,005,000 تومان
تماس بگیرید
2019/09/24 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 2019/09/24
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3,005,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/01 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/05/01
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
4,880 تومان
2019/06/11 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,880 تومان
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,780 تومان
2019/06/11 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,780 تومان
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,700 تومان
2019/06/11 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
2019/06/11 282 میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,620 تومان
2019/06/11 279 میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
2019/06/11 273 میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,600 تومان
2019/06/11 285 میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,500 تومان
2019/06/11 291 میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
4,900 تومان
2019/06/02 288 میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 2019/06/02
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
تماس بگیرید
4,615 تومان
2019/11/14 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,615 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
تماس بگیرید
4,585 تومان
2019/11/14 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,585 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,535 تومان
2019/11/14 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,535 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,515 تومان
2019/11/14 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,515 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
تماس بگیرید
4,515 تومان
2019/11/14 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,515 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/23 815 میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/05/23
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/06/01 818 میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/01
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 839 میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 821 میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 827 میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 830 میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 824 میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
4,740 تومان
4,300 تومان
2019/06/24 833 میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,740 تومان
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/28 836 میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/05/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
تماس بگیرید
4,870 تومان
2019/05/28 842 میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس
به روز رسانی : 2019/05/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
تماس بگیرید
4,820 تومان
2019/06/15 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/15
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر
تماس بگیرید
5,010 تومان
2019/06/03 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/03
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر
تماس بگیرید
4,820 تومان
2019/06/15 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/15
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر
تماس بگیرید
5,000 تومان
2019/06/03 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/03
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
5,000 تومان
2019/05/30 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,950 تومان
2019/05/30 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,660 تومان
2019/11/14 312 میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,560 تومان
2019/11/14 339 میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,560 تومان
315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 315 میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 318 میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 321 میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 324 میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,460 تومان
2019/11/14 333 میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,240 تومان
2019/11/14 327 میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,240 تومان
330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,320 تومان
2019/11/14 330 میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
تماس بگیرید
4,340 تومان
2019/11/14 336 میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود
به روز رسانی : 2019/11/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,340 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,650 تومان
2019/06/13 1084 میلگرد 10 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,660 تومان
2019/06/13 1102 میلگرد 10 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,660 تومان
1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/06/13 1096 میلگرد 12 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,610 تومان
2019/06/13 1112 میلگرد 12 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,610 تومان
1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/13 1087 میلگرد 14 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
2019/06/13 1106 میلگرد 14 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/13 1099 میلگرد 16 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
2019/06/13 1115 میلگرد 16 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/06/13 1090 میلگرد 18 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,580 تومان
2019/06/13 1109 میلگرد 18 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,580 تومان
1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,440 تومان
2019/06/13 1093 میلگرد 20 آجدار A2 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/13 1118 میلگرد 20 آجدار A3 شمس سپهر
به روز رسانی : 2019/06/13
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
566 تیر آهن 14 فایکو سبک
605,000 تومان
تماس بگیرید
2019/09/02 566 تیر آهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 2019/09/02
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 605,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/07 571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 2019/05/07
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
577 تیر آهن 16 فایکو
765,000 تومان
تماس بگیرید
2019/09/02 577 تیر آهن 16 فایکو
به روز رسانی : 2019/09/02
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 765,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
574 تیر آهن 18 فایکو
950,000 تومان
تماس بگیرید
2019/06/24 574 تیر آهن 18 فایکو
به روز رسانی : 2019/06/24
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 950,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیر آهن 20 فایکو
1,200,000 تومان
تماس بگیرید
2019/09/02 580 تیر آهن 20 فایکو
به روز رسانی : 2019/09/02
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,200,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیر آهن 22 فایکو
1,520,000 تومان
تماس بگیرید
2019/06/24 583 تیر آهن 22 فایکو
به روز رسانی : 2019/06/24
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,520,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیر آهن 24 فایکو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/05/07 586 تیر آهن 24 فایکو
به روز رسانی : 2019/05/07
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
5,210 تومان
4,170 تومان
2019/08/27 382 میلگرد 10 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,210 تومان
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
5,160 تومان
4,140 تومان
2019/08/27 406 میلگرد 12 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 5,160 تومان
قیمت کارخانه : 4,140 تومان
385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 385 میلگرد 14 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 388 میلگرد 16 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
4,060 تومان
2019/08/27 391 میلگرد 18 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
4,060 تومان
2019/08/27 394 میلگرد 20 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 397 میلگرد 22 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 400 میلگرد 25 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/07/27 403 میلگرد 28 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/07/27
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
4,960 تومان
4,060 تومان
2019/08/27 409 میلگرد 32 آجدار A3 فایکو
به روز رسانی : 2019/08/27
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,960 تومان
قیمت کارخانه : 4,060 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/11/02 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,620 تومان
2019/11/02 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/11/02 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/11/02 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,270 تومان
2019/07/13 1415 میلگرد 8 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 2019/07/13
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,270 تومان
1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/07/13 1412 میلگرد 10 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 2019/07/13
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
تماس بگیرید
4,120 تومان
2019/07/13 1409 میلگرد 12 آجدار A2 قزوین
به روز رسانی : 2019/07/13
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/06/18 774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
تماس بگیرید
4,650 تومان
2019/06/18 777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
2019/06/18 780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
5,070 تومان
2019/06/18 789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,070 تومان
800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
تماس بگیرید
5,310 تومان
2019/05/22 800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 2019/05/22
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,310 تومان
1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
2019/06/18 1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
2019/06/18 1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 2019/06/18
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
4,690 تومان
2019/06/18 783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,690 تومان
794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
5,110 تومان
2019/05/22 794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 2019/05/22
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,110 تومان
786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
تماس بگیرید
4,680 تومان
2019/06/18 786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
4,720 تومان
2019/06/18 797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
تماس بگیرید
4,890 تومان
2019/06/18 803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 2019/06/18
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,890 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/07/08 1289 میلگرد 10 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,440 تومان
2019/07/08 1399 میلگرد 12 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,440 تومان
1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1378 میلگرد 14 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1405 میلگرد 16 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1381 میلگرد 18 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1384 میلگرد 20 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1387 میلگرد 22 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1393 میلگرد 25 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1390 میلگرد 28 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
تماس بگیرید
4,370 تومان
2019/07/08 1396 میلگرد 32 آجدار A3 میانه
به روز رسانی : 2019/07/08
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,370 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
2019/07/15 2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 2019/07/15
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
2019/07/15 2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 2019/07/15
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
تماس بگیرید
4,200 تومان
2019/07/15 2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
به روز رسانی : 2019/07/15
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,200 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,630 تومان
2019/11/09 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/09 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,010 تومان
2019/09/14 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/09/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,050 تومان
2019/10/16 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/10/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/10/26 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/10/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,300 تومان
2019/11/09 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,100 تومان
2019/07/02 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/07/02
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/09 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 2019/11/09
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
تماس بگیرید
4,480 تومان
2019/08/17 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,480 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
تماس بگیرید
4,310 تومان
2019/08/17 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
تماس بگیرید
4,310 تومان
2019/08/17 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,310 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
تماس بگیرید
4,180 تومان
2019/08/17 1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 2019/08/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان